معاونت علوم پزشکی

معاونت علوم پزشکی :

آقای دکتر غلامعلی مرادلی