اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «پرستاری»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «پرستاری»

پرستاری

فاطمه توکلی

فاطمه توکلی

مربی

دریافت رزومه
وحید سقراطی

وحید سقراطی

مربی

دریافت رزومه
اسماعیل شریعت

اسماعیل شریعت

مربی

دریافت رزومه
معصومه  عبدالخالقی

معصومه عبدالخالقی

مربی

دریافت رزومه