چارت وتقویم آموزشی

فهرست کلیه دروس دوره کارشناسی پرستاری 93 به بعد  کلیک کنید

 

تقویم آموزشی99-98

 

نیمسال

ثبت نام وانتخاب واحد

شروع

حذف واضافه

پایان کلاس

یرگزاری امتحانات

اول

98/06/09 لغایت 98/06/21

98/06/23

98/07/06 لغایت 98/07/11

98/10/19

98/10/21 لغایت 98/11/03

دوم

98/11/05 لغلیت 98/11/10

98/11/12

98/11/26 لغایت 98/12/01

99/03/29

99/03/31 لغایت 99/04/12

تابستان

99/04/07 لغایت 99/04/12

99/04/14

------------

99/05/23

99/05/25 لغایت 99/05/30


انتخاب واحد به صورت اینترنتی می باشد ولازم است دانشجویان قبل از شروع انتخاب واحد نکات ذیل رامطالعه ورعایت نمایند

 

چند نکته مهم در انتخاب واحد

- لطفاچند روز قبل از شروع انتخاب واحد وارد سایت شوید تا ازفعال بودن( باز بودن) فایل خود مطمئن گردید
- قبل از اخذ واحد چارت درسی خود را کنترل نموده وبراساس آن انتخاب واحد نمائید(رعایت پیش نیاز به عهده شخص دانشجو میباشد)
- شهریه خود رادر صورتی که اینترنتی پرداخت می کنید چند روز قبل از انتخاب واحد واریز نمائید
- رعایت پیشنیاز الزامی است (در صورت عدم رعایت واحد های اخذ شده حذف می گردد)
- پس از پایان زمان انتخاب واحد وحذف واضافه حتما وارد سایت شوید ولیست دروس انتخابی را مجدداً کنترل نمائید در صورتی که درسی به حد نصاب نرسد از لیست دروس انتخابی شما حذف گردیده است در این صورت سریعاً جهت اصلاح به آموزش مراجعه نمائید
- حتما بعد از انتخاب واحد وحذف اضافه پرینت واحدهای درسی اخذ شده را از طریق سایت دریافت نمائید
- دانشجویان کارشناسی پرستاری در صورتیکه 3 ترم مشروطی متوالی و چهار ترم مشروطی متناوب داشته باشند حق ادامه تحصیل نخواهند داشت
- دانشجویانی که در جلسه امتحان درسی غیبت داشته باشند حتما باید تا یک هفته بعد از امتحان گواهی پزشکی تایید شده در شورای آموزشی را داشته باشند در غیر اینصورت نمره آن درس صفر منظور خواهد شد و حذف غیبت امتحانی مقدور نمی باشد
- نمره قبولی دانشجویان پرستاری مهمان 12 می باشد در غیر این صورت باید مجددا درس را اخذ نمیاید
- دانشجویانی که در کارآموزی نمره کمتر از 12 بگیرند ملزم به انتخاب مجدد درس فوق هستند