آئین نامه آموزشی


آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته علوم پزشکی دانشگاه آزاد :

دانلود


معیارهای عمومی ارزشیابی برای کارآموزی


1- به موقع در بخش حاضر شده و راس ساعت مقرر بخش را ترک کند .
2- حجاب اسلامی و بهداشت فردی را رعایت کند و از لباس فرم کامل برخوردار باشد .
3- از سلامت جسمی و روانی و عاطفی کامل برخوردار بوده و باانرژی و نشاط باشد .
4- در بخش حضور فعال داشته و در طول ترم غیبت نداشته باشد .
5- احساس مسئولیت کاری نموده و مسئولیت های محوله را به راحتی انجام می دهد .
6- مورد اعتماد بوده و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشد .
7- سرعت انتقال بالا داشته و به موقع عکس العمل نشان دهد .
8- احساسات خود را کنترل و انتقاد پذیر باشد .
9- با ممدجو , همکاران و سایرین به راحتی ارتباط برقرار کند .
10- به حرفه پرستاری علاقه دارد و در کار خود فراگیری , ابتکار و خلاقیت دارد .