مدیر گروه پرستاری

مدیر گروه رشته پرستاری:رزومه

1- مشخصات فردی :

نام : اسماعیل               

نام خانوادگی : شریعت            

تاریخ تولد :                  1345         محل تولد : 

شغل : هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه             مرتبه شغلی : مربی پایه 8

وضعیعت استخدامی : رسمی- آزمایشیوضعیت تاهل : متاهل

محل سکونت :  تهران                                      تلفن همراه : 

آدرس ایمیل : Arshiashariat@yahoo.com

مشخصات فردی

مرتبه دانشگاھی : مربی ( دانشجوی PhD آموزش پرستاری)

گروه آموزشی : پرستاری داخلی _ جراحی

سوابق تحصیلی

• دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی تھران - ۱۳۹۰

• کارشناسی ارشد پرستاری( گرایش آموزش داخلی- جراحی )، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۱۳۷۵

• کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۱۳۷۱

• کاردانی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۱۳۶۶ سوابق شغلی

• عضو ھیئت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه از سال ۱۳۷۵

پایان نامه ھای گذرانده شده

• بررسی میزان آگاھی بیماران مبتلا به بیماریھای انسدادی مزمن ریه (COPD ( مراجعه کننده به بیمارستانھای دانشگاه علوم پزشکی گیلان درمورد ماھیت بیماری و چگونگی مراقبت از خود درسال ۱۳۷۴ ،استاد راھنما خانم آسیه سلحشوریان

عضویت در مجامع علمی- حرفه ای

• سازمان نظام پرستاری، ۱۳۸۱ – تاکنون

• انجمن پرستاری ایران، ۱۳۷۶ – تاکنون

• انجمن علمی پرستاری قلب ایران، ۱۳۸۷

طرحھای تحقیقاتی و پروپوزال ھای مصوب

• بررسی ارتباط بین آگاھی پرستاران از درد و میزان رضایتمندی از تسکین درد در بیماران تحت CABG دربیمارستانھای وابسته به دانشگاھھای علوم پزشکی شھر تھران ۱۳۸۴ ،به اتمام ، مجری

• بررسی وضعیت بھداشت دھان و دندان دانش آموزان دبستانھای شھرستان ساوه درسال ۱۳۸۲ ،به اتمام رسیده، مجری

• بررسی میزان آگاھی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد ساوه در مورد ایدز در سال ۱۳۸۴ ،به اتمام رسیده، مجری ا

رائه مقاله و سخنرانی در سمینارھا ، کنگره و ھمایشھا ی معتبر

• کنگره بین المللی بیماریھای عفونی و گرمسیری، تزریق ایمن، ایران، تھران، ۱۳۸۱ ،سخنران

• ھمایش کشوری گفتگوی علم و دین : مفھوم حیات-انسان و مباحث کاربری، اھمیت تحقیق و لزوم توسعه آن در دانشگاھھا از دیدگاه آیات قرآنی _ رھبر کبیر انقلاب ومقام معظم رھبری، ایران، تھران، ۱۳۸۴ ،پوستر

• کنگره سراسری تازه ھای قلب و عروق ، ایران، تھران، ۱۳۸۴ ،سخنران

• کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران، پرستاری پس از پیوند اعضاء، ایران، تھران، ۱۳۸۴ ،سخنران

• ھمایش سراسری پرستاری ایران سال ۱۴۰۰ افقھا وچالشھا، بررسی نگرش پرستاران شاغل بیمارستان مدرس ساوه در ارتباط با نظام پرستاری، ایران، تھران، ۱۳۸۳ ،پوستر

• نھمین کنگره سراسزی تازه ھای قلب و عروق ، خرداد ماه ۱۳۸۶ ، سخنران

• اولین ھمایش پرستاری ویژه .تھران ، بیمارستان آتیه بھمن ۱۳۸۶ ، سخنران

• دھمین کنگره سراسزی تازه ھای قلب و عروق ، خرداد ماه ۱۳۸۷ ، سخنران

• کنگره پرستاری در حج از تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ لغایت ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ ، سخنران

• آشنایی با تجھیزات و مراقبت ھای پرستاری از بیماران تحت آنژیو پلاستی از تاریخ سخنران ، ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ لغایت ۱۰/۱۱/۱۳۹۰

• قلب ، عروق و بازتاب پیچیدگی ھای درمان از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ لغایت سخنران ، ۰۱/۱۱/۱۳۹۰

• ترانسفیوژن در امداد و انتقال ھوایی از تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ لغایت ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ ، سخنران

• کنگره سراسری تازه ھای قلب و عروق از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ لغایت سخنران، ۲۹/۰۶/۱۳۹۲

• دومین کنگره سراسری انجمن علمی پرستاران قلب ایران از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ سخنران، ۰۹/۱۲/۱۳۹۲ لغایت

• آموزش تفسیر مقدماتی و پیشرفته الکتروکاردیوگرام از تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ لغایت سخنران، ۲۲/۰۳/۱۳۹۳

• مراقبت ھای ویژه (آی سی یو جنرال۲ (از تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ لغایت سخنران، ۲۶/۰۳/۱۳۹۳

• اصول پرستاری مراقبتھای ویژه در آی سی یو جنرال ۳ از تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ سخنران، ۱۷/۰۹/۱۳۹۱ لغایت

• پرستاری در آی سی یو جراحی قلب ۲ از تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ لغایت سخنران، ۲۴/۰۵/۱۳۹۳

• اصول پرستاری در بخشھای مراقبتھای ویژه ۱ از تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ لغایت سخنران، ۱۱/۰۹/۱۳۹۰

• داوری مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی

کتابھا

• تالیف گروھی مجموعه کامل پرستاری، انتشارات بشری، ۱۳۸۴

• ترجمه پرستاری وبیماریھای پوست و سوختگی برونر،انتشارات سالمی، ۱۳۸۲

• ترجمه پرستاری وبیماریھای پوست و سوختگی برونر،انتشارات سالمی،۱۳۸۶

• ترجمه پرستاری وبیماریھای پوست و سوختگی برونر،انتشارات سالمی، ۱۳۹۰

• تالیف گروھی درسنامه جامع پرستاری، انتشارات اندیشه رفیع، ۱۳۸۲

• ترجمه پرستاری و بیماریھای کلیه ،برونر ، انتشارات اندیشه رفیع ، ۱۳۸۷

• تالیف گروھی درسنامه پرستاری داخلی و جراحی ، انتشارات پایوپک، ۱۳۹۱

• ترجمه پرستاری و بیماریھای کلیه ،برونر ، انتشارات اندیشه رفیع ، ۱۳۹۳

• ترجمه پرستاری وبیماریھای پوست و سوختگی برونر،انتشارات سالمی، ۱۳۹۳